1a. Lucas Van Campenhout, Vcvisual.be: de gebruiker van deze algemene voorwaarden;
Onder Lucas Van Campenhout ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer BE 0761.456.928, Gevestigd op het adres Bosstraat 83, 2500 Lier


1b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Vcvisual.be een overeenkomst sluit;


1c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Vcvisual.be.


2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Vcvisual.be en een wederpartij, ook na het einde van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken. Algemene voorwaarden die door een wederpartij worden gehanteerd worden door Vcvisual.be uitdrukkelijk van de hand gewezen.


3. Uw Vcvisual.be heeft het recht om tot vijf dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen proportionele prijs.


4. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij Vcvisual.be gebruikelijke vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding kan worden gesproken, zijn tenminste de richtprijzen van de Fotografenfederatie (en wel de meest recente versie die is gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit van deze algemene voorwaarden. Uw Vcvisual.be heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de voornoemde richtprijzen aan de wederpartij door te berekenen. Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer reis-, verzend- en administratiekosten. Reiskosten worden in overleg berekend bij een afstand van meer dan 10 kilometer vanaf het adres van Vcvisual.be tot de locatie waar de fotografie plaatsvindt, de kost per kilometer bedraagt € 0,35. Opdrachtnemer heeft het recht om betaling van een voorschotnota van 15% te eisen alvorens met de werkzaamheden aan te vangen.


5. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Vcvisual.be vastgesteld. Digitale bestanden met fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.


6. Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel (RAW) opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. De eigendom van de foto’s blijft in ieder geval berusten bij Vcvisual.be en geen enkel gebruik van het fotografisch of videografsich werk op welke wijzen dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet het geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Vcvisual.be dan ook behoudens gebruik voor afloop van de betalingstermijn.


7. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan Vcvisual.be te worden meegedeeld. Vcvisual.be heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade door de wederpartij zou leiden. Vcvisual.be kan klachten die niet aan het voornoemde voldoen buiten beschouwing laten.


8. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.


9. Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van een termijn van 35 dagen is de wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is de wederpartij in verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen ven een of meer van zijn verplichtingen tekort, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening.


10. Indien aannemelijk is dat Vcvisual.be hogere kosten heeft gemaakt of meer uren heeft moeten maken dan overeengekomen, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding in aanmerking.


11. De wederpartij verricht de aan Vcvisual.be verschuldigde betalingen zonder korting op beroep op compensatie behoudens verrekening met verrekenbare voorschotten, die hij aan Vcvisual.be heeft verstrekt.


12. Indien toestemming tot gebruik van fotografisch werk wordt verleend, omvat dit uitsluitend het recht tot het gebruik, in ongewijzigde vorm, oplage en wijze als partijen bij het aangaan van de overeenkomst voor ogen stond. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Vcvisual.be. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door Vcvisual.be aan wederpartij geleverde beelden wordt aan wederpartij overgedragen.


13. Tenzij anders overeengekomen heeft Vcvisual.be het recht om de foto’s ten behoeve van de eigen marketingdoeleinden te gebruiken, waaronder (maar niet beperkt tot) publicatie op de website van Vcvisual.be.


14. De wederpartij die niet in gebreke is, krijgt het niet- exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan wederpartij geleverde beelden voor onbepaalde tijd te gebruiken, al dan niet als ontwerp-element in websites, brochures, advertenties, huisstijl, decoraties, tijdschriften en kranten voor zover wederpartij daarvan de rechthebbende is. Tenzij Vcvisual.be daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.


15. Elk gebruik van een foto dat niet is overeengekomen of waar geen schriftelijke toestemming voor is gegeven, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Vcvisual.be. Het is de wederpartij niet toegestaan de beelden zelf te koop aan te bieden of de beelden aan een derde partij of andere organisatie aan te bieden voor gebruik, tenzij anders overeengekomen. Mocht een andere organisatie of derde partij dan wederpartij gebruik van de beelden willen maken, dient de wederpartij of derde partij contact op te nemen met Vcvisual.be voor een aangepaste licentie voor gebruik. Bij inbreuk komt Vcvisual.be, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op schadevergoeding, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de bij Uw Vcvisual.be gebruikelijke vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van € 305 euro


16. De naam ‘Vcvisual.be – Lucas Van Campenhout of www.vcvisual.be dient duidelijk bij een redactioneel gebruik te worden vermeld, al dan niet in een colofon. Bij niet nakoming van deze voorwaarde komt Uw Vcvisual.be een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste tweemaal het offertebedrag.


17. Bij publicatie door middel van drukwerk van een fotografisch werk in welke vorm dan ook, dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een onbeschadigd bewijsexemplaar van de publicatie aan Vcvisual.be te doen toekomen.


18. Uw Vcvisual.be is niet aansprakelijk voor schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Vcvisual.be of door hem ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.


19. Zowel Vcvisual.be als de wederpartij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.


20. Alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door het Belgisch recht.


21. Vcvisual.be heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.


22. De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte, het weer of andere omstandigheden waarop Vcvisual.be geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in die zin.